nfc-bkk-slide-01
nfc-bkk-slide-02
nfc-bkk-slide-03
nfc-bkk-slide-04
nfc-bkk-slide-05
nfc-bkk-slide-06
nfc-bkk-slide-07
ข่าวสารกิจกรรม 2018-05-19T10:30:13+00:00

ข่าวสารกิจกรรม

ประชุมเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายเขตทุ่งครุ ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล (แขวง) เป็นเกษตรอุตสาหกรรม

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์รัตนโกสินทร์เขตปทุมธานีเขตจตุจักรกรุงเทพฯ - ) เป็นอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อจัดทำข้อมูลแผนการผลิตสินค้าเกษตรแผนผังและโครงการ เนินธุรกิจ / กิจกรรมต่างๆขององค์กรโดยมุ่งเน้นในเรื่องของการลดต้นทุนการเพิ่มพูนสินค้าโดยการแปรรูปขายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานเพื่อที่จะต่อยอดพัฒนาไปสู่เกษตรอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบการ SMEs ในขบวนการต่อไป  

12 September 2017|

โครงการอบรมเครือข่ายเกษตรกรอาสาพัฒนาประชารัฐกรุเทพมหานครในระดับชุมชน

นายจรัญ ปานอู ประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยสมาชิกสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร,     นายรอสลัน คุ้มบ้าน หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมโครงการอบรมเครือข่ายเกษตรกรอาสาพัฒนาประชารัฐกรุเทพมหานครในระดับชุมชน ระหว่างวันที่ 29 – 30 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ โรงแรม [...]

12 September 2017|

ร่วมการเสวนาการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร การฝึกอบรม และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกร เรื่อง “การการปลูกพืชหรือการเลี้ยงสัตว์เพื่อทดแทนการปลูกพืชเศรษฐกิจ”

นายจรัญ ปานอู ประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนายสุรินทร์ รุ่งศรี สมาชิกสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร และนายรอสลัน คุ้มบ้าน หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมการเสวนาการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร การฝึกอบรม และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกร เรื่อง “การการปลูกพืชหรือการเลี้ยงสัตว์เพื่อทดแทนการปลูกพืชเศรษฐกิจ” ระหว่างวันที่ 26 – 29 สิงหาคม 2560 [...]

12 September 2017|

ประชุมเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายเขตหลักสี่ ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล(แขวง)เป็นเกษตรอุตสาหกรรม

เมื่อวันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงทุ่งสองห้อง นายรอสลัน คุ้มบ้าน หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมประชุมเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายเขตหลักสี่ ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล(แขวง)เป็นเกษตรอุตสาหกรรม เพื่อจัดทำข้อมูลแผนการผลิตสินค้าเกษตร แผนการแปรรูปและแผนการตลาด และกำหนดแผนการดำเนินธุรกิจ/กิจกรรมต่างๆขององค์กร โดยมุ่งเน้นในเรื่องของการลดต้นทุน [...]

12 September 2017|

ประชุมร่วมกับสหกรณ์การเกษตรหนองจอก จำกัด

นายรอสลัน คุ้มบ้าน หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ได้รับเกียรติจากสหกรณ์การเกษตรหนองจอก จำกัด เป็นวิทยากรบรรยายบทบาทหน้าที่สมาชิกสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร และบทบาทหน้าที่สมาชิกสหกรณ์ในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีบัญชีสิ้นสุด 31 มีนาคม 2560 ในวันที่ 27 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรหนองจอก จำกัด [...]

12 September 2017|

ประชุมร่วมกับสหกรณ์การเกษตรมีนบุรี จำกัด

นายรอสลัน คุ้มบ้าน หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ได้รับเกียรติจากสหกรณ์การเกษตรมีนบุรี จำกัด เป็นวิทยากรบรรยายบทบาทหน้าที่สมาชิกสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร และบทบาทหน้าที่สมาชิกสหกรณ์ในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีบัญชีสิ้นสุด 31 มีนาคม 2560 โดยมีสมาชิกเข้าประชุมจำนวน 130 คน เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. [...]

12 September 2017|

ประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2560

นายจรัญ ปานอู ประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมประชุมระเบียบวารการประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมพึ่งบุญ ชั้น 8 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร [...]

12 September 2017|

ร่วมประชุมสหกรณ์การเกษตรมีนบุรี จำกัด

วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ สหกรณ์การเกษตรมีนบุรี จำกัด กรุงเทพมหานคร นายรอสลัน คุ้มบ้าน หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีบัญชีสิ้นสุด 31 มีนาคม 2560 ของชุมนุมสหกรณ์การเกษตรกรุงเทพมหานคร ได้ประชาสัมพันธ์แผนและผลงานของสภาเกษตรกรกรุงเทพ [...]

12 September 2017|

มอบพันธุ์กล้าไม้ให้คณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรแขวงท่าข้าม

วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ วัดประชาบำรุง (ลูกวัว) เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร นายรอสลัน คุ้มบ้าน หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ได้ขอรับสนับสนุนพันธุ์กล้าไม้จากศูนย์เพาะพันธุ์กล้าไม้ จ.ฉะเชิงเทรา และไปส่งมอบให้คณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรแขวงท่าข้าม เพื่อนำไปปลูกบริเวณสาธารณะและรั้วรอบบ้าน [...]

12 September 2017|

โครงการจัดเวทีขับเคลื่อนแนวทางการส่งเสริมพัฒนาแก้ปัญหาข้าวและชาวนาอย่างยั่งยืน ในหัวข้อ “แนวทางการบริหารจัดการข้าวและชาวนาอย่างยั่งยืน”

นายจรัญ ปานอู ประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายรอสลัน คุ้มบ้าน หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมประชุมประธานสภาเกษตรกรจังหวัดภาคกลาง 26 จังหวัด ครั้งที่ 2/2560 โครงการจัดเวทีขับเคลื่อนแนวทางการส่งเสริมพัฒนาแก้ปัญหาข้าวและชาวนาอย่างยั่งยืน ในหัวข้อ “แนวทางการบริหารจัดการข้าวและชาวนาอย่างยั่งยืน” วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560 เวลา [...]

12 September 2017|