นางเศรษฐมณี ถิลา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพฯ ลงพื้นที่เยี่ยมเครือข่ายสภาเกษตรกร แขวงคลองสิบสอง เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

วันที่ 5 ตุลาคม 2561 นางเศรษฐมณี ถิลา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเครือข่ายสภาเกษตรกร แขวงคลองสิบสอง เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร โดยมีนายวิวัฒน์ นุ่มกำเนิด เครือข่ายเกษตรกรแขวงคลองสิบสอง เขตหนองจอก เป็นผู้ให้ข้อมูลและพาชมสถานที่
* ทั้งนี้ สถานที่ดังกล่าวเป็นศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรแขวงคลองสิบสอง เขตหนองจอก กรุงเทพฯในเรื่องข้าว ซึ่งพื้นที่แขวงคลองสิบสอง เกษตรกรส่วนใหญ่ ปลูกข้าวเป็นหลัก และปัจจัยการผลิตยังเป็นต้นทุนในการผลิตที่ค่อนข้างสูง เป็นพื้นที่อยู่ในเขตชลประทาน มีคลองสิบสองเป็นแหล่งน้ำใช้ในการเกษตรเป็นหลัก กลุ่มนอกจากขายข้าวเปลือก ยังเพิ่มมูลค่าสินค้าโดยสีเป็นข้าวสารขายเช่น ข้าวกล้อง, ข้าว กข 43 และคัดทำเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูกขายให้เกษตรกรทั่วไป
** สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพฯ สนับสนุนให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิต โดยผลิตปัจจัยการผลิตใช้เอง อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาทำเกษตรอินทรีย์ ตามนโยบายภาครัฐ เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ของอาชีพการเกษตรต่อไปในอนาคต
*** ข้อมูลภาพข่าว:สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพฯ/นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน
2018-10-09T15:58:40+00:00 9 October 2018|