nfc-bkk-slide-01
nfc-bkk-slide-02
nfc-bkk-slide-03
nfc-bkk-slide-04
nfc-bkk-slide-05
nfc-bkk-slide-06
nfc-bkk-slide-07

ประชุมร่วมกับสหกรณ์การเกษตรหนองจอก จำกัด

นายรอสลัน คุ้มบ้าน หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ได้รับเกียรติจากสหกรณ์การเกษตรหนองจอก จำกัด เป็นวิทยากรบรรยายบทบาทหน้าที่สมาชิกสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร และบทบาทหน้าที่สมาชิกสหกรณ์ในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีบัญชีสิ้นสุด 31 มีนาคม 2560 ในวันที่ 27 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรหนองจอก จำกัด กรุงเทพมหานคร

4472 4473 4707

2018-06-21T16:12:00+00:00 12 September 2017|