nfc-bkk-slide-01
nfc-bkk-slide-02
nfc-bkk-slide-03
nfc-bkk-slide-04
nfc-bkk-slide-05
nfc-bkk-slide-06
nfc-bkk-slide-07

ประชุมเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายเขตหลักสี่ ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล(แขวง)เป็นเกษตรอุตสาหกรรม

เมื่อวันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงทุ่งสองห้อง นายรอสลัน คุ้มบ้าน หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมประชุมเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายเขตหลักสี่ ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล(แขวง)เป็นเกษตรอุตสาหกรรม เพื่อจัดทำข้อมูลแผนการผลิตสินค้าเกษตร แผนการแปรรูปและแผนการตลาด และกำหนดแผนการดำเนินธุรกิจ/กิจกรรมต่างๆขององค์กร โดยมุ่งเน้นในเรื่องของการลดต้นทุน การเพิ่มพูนสินค้าโดยการแปรรูปขายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน เพื่อที่จะต่อยอดพัฒนาไปสู่เกษตรอุตสาหกรรมหรือ SMEs ในขบวนการต่อไป

ป.แผน sme เขตหลักสี่_๑๗๐๘๓๑_0017 ป.แผน sme เขตหลักสี่_๑๗๐๘๓๑_0023 ป.แผน sme เขตหลักสี่_๑๗๐๘๓๑_0015 ป.แผน sme เขตหลักสี่_๑๗๐๘๓๑_0004