nfc-bkk-slide-01
nfc-bkk-slide-02
nfc-bkk-slide-03
nfc-bkk-slide-04
nfc-bkk-slide-05
nfc-bkk-slide-06
nfc-bkk-slide-07
ประวัติความเป็นมา 2018-05-18T16:57:57+00:00

ประวัติความเป็นมา

          ประวัติกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานครมีฐานะเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยมาเป็นเวลาที่ยาวนานกว่า 230 ปี โดยแต่เดิมพื้นที่บริเวณนี้มีชื่อว่า “บางกอก”

bangkok-01 bangkok-02

          ต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงปราบดาภิเษกเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี เมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2325 ทรงโปรดเกล้าฯให้สร้างพระราชวังทางคุ้งแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นแนวคูเมืองทางด้านตะวันตกเฉียงใต้
เมื่อแรกสร้างกรุงเทพฯ คงมีพื้นที่เฉพาะเขตกำแพงเมืองเท่านั้นคือ กำแพงเมืองยาวประมาณ 7 กิโลเมตร ด้านตะวันออกเลียบตามแนวคูเมืองที่ขุดแยกจากแม่น้ำเจ้าพระยาที่บางลำพูมาออกแม่น้ำเจ้าพระยา ทางด้านทิศใต้ใกล้สะพานพุทธยอดฟ้าฯ เรียกว่าคลองบางลำพู และคลองโอ่งอ่างด้านตะวันตกใช้แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นคูเมืองแต่มิได้สร้างกำแพงเมืองเหมือนด้านตะวันออกรายรอบกำแพงเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยามีป้อมอยู่ 14 ป้อมมีประตูเมืองขนาดใหญ่ 16 ประตู ประตูเมืองขนาดเล็ก ที่เรียกว่าช่องกุดอีก 47 ประตู เนื้อที่ในครั้งนั้นมีเพียง 2,163 ไร่พื้นที่นอกกำแพงเป็นทุ่งนาปลูกข้าว

          อาณาเขตของกรุงเทพฯในขั้นแรกถือเอาแนวคูเมืองเดิมฝั่งตะวันออกของกรุงธนบุรีคือแนวคลองหลอดตั้งแต่ปากคลองตลาดจนออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณสะพานปิ่นเกล้าเป็นบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ มีพื้นที่ประมาณ 1.8 ตร.กม.

          บริเวณที่สร้างพระราชวังนั้นเดิมเป็นที่อยู่อาศัยของพระยาราชเศรษฐีและชาวจีนซึ่งได้โปรดให้ย้ายไปอยู่ที่สำเพ็งในการก่อสร้างพระราชวังโปรดให้พระยาธรรมาธิบดีกับพระยาวิจิตรนาวีเป็นแม่กองคุมการก่อสร้างและทรงโปรดเกล้าฯให้สร้างเมืองบางกอกขึ้นเป็นเมืองหลวงใหม่แทนกรุงธนบุรีโดยสืบทอดศิลปวัฒนธรรมจากกรุงศรีอยุธยา ทรงทำพิธียกเสาหลักเมืองเมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2325 แล้วทรงเสด็จขึ้นเสวยราชสมบัติเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2325 ทรงพระราชทานนามพระนครนี้ว่า

          “กรุงเทพมหานคร บวรรัตนโกสินทร์มหินทรายุธยามหาดิลก ภพนพรัตน์ราชธานี บุรีรมย์ อุดมราชนิเวศน์มหาสถานอมรพิมาน อวตารสถิต สักกะทัตติยะ วิษณุกรรมประสิทธิ”

          เมื่อถึงสมัยรัชกาลที่ 4 ทรงเปลี่ยนนามพระนครจาก “บวรรัตนโกสินทร์” เป็น “อมรรัตนโกสินทร์” ต่อมาเมื่อวันที่ 22 ธันวาคมพ.ศ. 2514 รัฐบาลได้รวมจังหวัดพระนครและธนบุรีเป็น “นครหลวงกรุงเทพธนบุรี”และภายหลังการปรับปรุงการปกครองใหม่เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2515 จึงได้เปลี่ยนเป็น “กรุงเทพมหานคร” แต่นิยมเรียกกันว่า”กรุงเทพฯ”

          กรุงเทพมหานครในปัจจุบันเป็นศูนย์กลางการปกครอง การศึกษาการคมนาคม ขนส่ง การเงิน การธนาคาร การพาณิชย์ การสื่อสาร ฯลฯแบ่งการปกครองเป็น 50 เขต โดยมีพื้นที่ทั้งหมด 1,562.2 ตร.กม.

          กรุงเทพฯ มีพัฒนาการมาจากย่านเล็กๆ ริมแม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่าซึ่งมีมาอย่างน้อยตั้งแต่สมัยต้นอยุธยาแล้วก่อนที่จะมีการขุดคลองลัดตั้งแต่หน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไปถึงวัดอรุณราชวรารามในสมัยสมเด็จพระไชยราชาธิราชแห่งกรุงศรีอยุธยาเส้นทางเดิมของแม่น้ำเจ้าพระยาได้ไหลอ้อมขดเคี้ยวกินพื้นที่เข้าไปในฝั่งธนบุรีหรือที่ปัจจุบันกลายเป็นคลองชื่อ”บางกอกน้อย””บางกอกใหญ่”

          ในสมัยอยุธยาแม้แม่น้ำเจ้าพระยาจะขดเคี้ยวแต่ก็เป็นเส้นทางเดินเรือในการติดต่อกับโลกภายนอกทำให้เส้นทางสัญจรสายนี้คับคั่งไปด้วยเรือสินค้าเข้าออกและก่อให้เกิดชุมชนริมแม่น้ำขึ้น สุจิตต์ วงษ์เทศค้นพบว่าริมแม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่ามีชุมชนเกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนต้นแล้วนั่นคือชุมชนชาวสวนย่าน “บางเชือกหนัง” , “บางระมาด” , “บางจาก” ชื่อย่านเหล่านี้ได้ปรากฏในโคลงกำสรวลสมุทรซึ่งเป็นวรรณกรรมสมัยต้นอยุธยาและชื่อย่านเหล่านี้ยังคงอยู่มาจนกระทั่งปัจจุบัน

          ชุมชนริมน้ำเหล่านี้ได้ขยายตัวขึ้นตามลำดับจนกระทั่งเมื่อมีการขุดคลองลัดตัดตรงในสมัยสมเด็จพระไชยราชาธิราชเพื่อย่นระยะทางไม่ต้องเดินทางอ้อมไกลอีกต่อไปการสัญจรหลักที่ใช้ขึ้นล่องระหว่างกรุงศรีอยุธยากับทะเลจึงหันมาใช้เส้นทางสายใหม่พร้อมๆกับการขยายตัวของชุมชนมายังริมแม่น้ำสายใหม่ซึ่งต่อมาพัฒนาขึ้นในชื่อย่าน “บางกอก” และพัฒนาต่อมากลายเป็น “เมืองธนบุรี” เมืองการค้าการคมนาคมแห่งหนึ่งของกรุงศรีอยุธยา

          หลังจากกรุงศรีอยุธยาแตกและสมเด็จพระเจ้าตากสินได้กอบกู้บ้านเมืองขึ้นแล้วทรงเลือกเมืองธนบุรีเป็นราชธานีแห่งใหม่ ซึ่งเป็นเมืองอกแตกเพราะมีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านกลางเมืองตั้งพระราชวังอยู่ริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำแต่ต่อมาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองส่งผลให้พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเสด็จขึ้นครองราชย์เป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีพระองค์โปรดเกล้าฯให้ปรับเปลี่ยนผังเมืองเสียใหม่ด้วยการย้ายมาสร้างเมืองทางฝั่งตะวันออกเพียงฝั่งเดียวโดยใช้พื้นที่ส่วนหนึ่งของเมืองธนบุรีฝั่งตะวันออกพร้อมกับขยายกำแพงเมืองและขุดคูเมืองใหม่ให้ใหญ่ขึ้นส่วนพื้นที่ฝั่งตะวันตกหรือที่ปัจจุบันเรียกว่า “ฝั่งธนบุรี”ก็ยังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและชุมชนชาวสวนเช่นเดิม

          ราชธานีแห่งใหม่ได้พัฒนาและขยายขึ้นเป็นลำดับจนกระทั่งกลายเป็นกรุงเทพมหานครในทุกวันนี้

(ที่มา BKK inside Bangkok On tour http://www.bkkinside.com/history.php 7 ต.ค. 58)

          ตราของกรุงเทพมหานครเป็นรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ พระหัตถ์ทรงสายฟ้า ตรานี้กรมศิลปากรออกแบบโดยอาศัยภาพเขียนฝีพระหัตถ์ของสมเด็จกรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์เป็นต้นแบบ เริ่มใช้ในปี พ.ศ. 2516 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการ พ.ศ. 2482 ฉบับที่ 60 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2516 (สมัยเมื่อยังเป็นจังหวัดพระนครนั้นใช้ตราพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเป็นตราประจำจังหวัด)

BKKLogo

ต้นไม้ประจำกรุงเทพมหานคร คือ ต้นไทรย้อยใบแหลม (Ficusbenjamina)

Ficusbenjamina-01

Ficusbenjamina-02

“กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย”

CD04RNuVEAAYC2_

          อาณาเขตติดต่อ ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดนนทบุรีและจังหวัดปทุมธานีทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดฉะเชิงเทราทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดสมุทรปราการและอ่าวไทยทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดนครปฐม

          ลักษณะภูมิประเทศของกรุงเทพมหานครเป็นที่ราบลุ่ม มีระดับความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ ๑.๕๐-๒ เมตร โดยมีความลาดเอียงของระดับพื้นดินจากทิศเหนือ จะค่อยๆ ลาดเอียงสู่อ่าวไทยทางทิศใต้ และเฉพาะลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างจะอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลไม่เกิน ๑.๕๐ เมตร ตั้งอยู่บนพื้นที่ซึ่งในทางภูมิศาสตร์เรียกว่าบริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำ ซึ่งเกิดจากตะกอนน้ำพา (Alluvium) โดยเป็นส่วนหนึ่งของที่ราบลุ่มภาคกลางตอนล่างของประเทศไทย(The Lower General Plain of Thailand) เป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกข้าวและพืชประเภทต่างๆ

          จากการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องดินของผู้เชี่ยวชาญระบุว่า ชนิดของดินในเขตกรุงเทพมหานครได้แก่ ดินเหนียวกรุงเทพ (Bangkok Clays) ซึ่งพบอยู่ตามบริเวณที่ราบดินดอนสามเหลี่ยมลุ่มน้ำเจ้าพระยาแม่กลอง บางปะกง และสาขาอื่นๆ ของแม่น้ำเจ้าพระยาเหมาะในการปลูกข้าวนาดำหากยกท้องร่องสูงก็จะใช้ทำสวนผัก สวนผลไม้ได้ดี นับเป็นดินที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเกษตรทรัพยากรพืชพันธุ์ไม้ กรุงเทพมหานครนั้นตั้งอยู่บนพื้นที่ราบลุ่มริมน้ำเจ้าพระยา ซึ่งอยู่ห่างจากปากแม่น้ำที่ไหลลงสู่อ่าวไทยประมาณ ๓๐ กิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่ บริเวณชานเมือง จะเป็นพื้นที่เหมาะ แก่การเพาะปลูกข้าว มีการปลูกผัก ผลไม้ และทำสวนประเภทต่างๆ ในพื้นที่ด้านใน และสำหรับด้านใต้นั้น เป็นพื้นที่ป่าชายเลนเหมาะแก่ การทำประมงชายฝั่ง ประเภทเลี้ยงกุ้ง หอย ปู ปลา

          กรุงเทพมหานครแบ่งการปกครองเขตมี 50 เขต แขวง 168 แขวง 2008 ชุมชนกรุงเทพมหานครตั้งอยู่ในบริเวณภาคกลางตอนล่างของประเทศไทย บริเวณละติจูดที่ ๑๓.๔๕ องศาเหนือ ลองจิจูด๑๐๐.๒๘ องศาตะวันออก มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ ๑,๕๖๘.๗๔ ตารางกิโลเมตร

เขต ขนาดพื้นที่ (ตร.กม.) จำนวน
แขวง ชุมชน
๑) เขตพระนคร ๕.๕๓๖ ๑๒ ๒๑
๒) เขตดุสิต ๑๐.๖๖๕ ๔๕
๓) เขตหนองจอก ๒๓๖.๒๖๑ ๘๗
๔) เขตบางรัก ๕.๕๓๖ ๑๖
๕) เขตบางเขน ๔๒.๑๒๓ ๗๔
๖) เขตบางกะปิ ๒๘.๕๒๓ ๒๘
๗) เขตปทุมวัน ๘.๓๖๙ ๑๖
๘) เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ๑.๙๓๑ ๑๕
๙) เขตพระโขนง ๑๓.๙๘๖ ๔๕
๑๐) เขตมีนบุรี ๖๓.๖๔๕ ๖๒
๑๑) เขตลาดกระบัง ๑๒๓.๘๕๙ ๖๑
๑๒) เขตยานนาวา ๑๖.๖๖๒ ๒๒
๑๓) เขตสัมพันธวงศ์ ๑.๔๑๖ ๑๙
๑๔) เขตพญาไท ๙.๕๙๕ ๒๙
๑๕) เขตธนบุรี ๘.๕๕๑ ๔๕
๑๖) เขตบางกอกใหญ่ ๖.๑๘ ๓๔
๑๗) เขตห้วยขวาง ๑๕.๐๓๓ ๒๕
๑๘) เขตคลองสาน ๖.๐๕๑ ๔๔
๑๙) เขตตลิ่งชัน ๒๙.๔๗๙ ๔๓
๒๐) เขตบางกอกน้อย ๑๑.๙๔๔ ๔๓
๒๑) เขตบางขุนเทียน ๑๒๐.๖๘๗ ๔๙
๒๒) เขตภาษีเจริญ ๑๗.๘๓๔ ๕๔
๒๓) เขตบางคอแหลม ๑๐.๙๒๑ ๒๙
๒๔) เขตประเวศ ๕๒.๔๙ ๔๑
๒๕) เขตคลองเตย ๑๒.๙๙๔ ๔๑
๒๖)เขตสวนหลวง ๒๓.๖๗๘ ๔๖
๒๗) เขตจอมทอง ๒๖.๒๖๕ ๕๓
๒๘) เขตดอนเมือง ๓๖.๘๐๓ ๘๑
๒๙) เขตราชเทวี ๗.๑๒๖ ๒๕
๓๐) เขตลาดพร้าว ๒๑.๘๕๗ ๓๒
๓๑) เขตวัฒนา ๑๒.๕๖๕ ๑๗
๓๒) เขตบางแค ๔๔.๔๕๖ ๔๗
๓๓) เขตหลักสี่ ๒๒.๘๔๑ ๗๓
๓๔) เขตสายไหม ๔๔.๖๑๕ ๖๙
๓๕) เขตคันนายาว ๒๕.๙๘ ๔๐
๓๖) เขตสะพานสูง ๒๘.๑๒๔ ๒๘
๓๗) เขตวังทองหลาง ๑๙.๕๖๕ ๒๐
๓๘) เขตคลองสามวา ๑๑๐.๖๘๖ ๗๓
๓๙) เขตบางนา ๑๘.๗๘๙ ๔๐
๔๐) เขตทวีวัฒนา ๕๐.๒๑๙ ๑๓
๔๑) เขตทุ่งครุ ๓๐.๗๔๑ ๓๐
๔๒) เขตบางบอน ๓๔.๗๔๕ ๑๑
๔๓) เขตหนองแขม ๓๕.๘๒๕ ๗๑
๔๔) เขตราษฎร์บูรณะ ๑๕.๗๘๒ ๒๘
๔๕) เขตบางพลัด ๑๑.๓๖ ๔๖
๔๖) เขตบึงกุ่ม ๒๔.๓๑๑ ๓๙
๔๗) เขตจตุจักร ๓๒.๙๐๘ ๔๑
๔๘) เขตดินแดง ๘.๓๕๔ ๒๒
๔๙) เขตบางซื่อ ๑๑.๕๔๕ ๕๐
๕๐) เขตสาทร ๙.๓๒๖ ๒๕
รวม ๑,๕๖๘.๗๔ ๑๖๘ ๒,๐๐๘

ตาราง ขนาดเนื้อที่/จำนวนแขวงและชุมชน ของกรุงเทพมหานคร

ที่มา : สำนักพัฒนาสังคม (เดือนสิงหาคม ๒๕๕๔)

ข้อมูลประชากรและครัวเรือน

สถิติจำนวนประชากรและบ้านในกรุงเทพมหานคร จำแนกตามรายแขวงและเขต ณ เดือน ธันวาคม 2556

  เขตปกครอง พื้นที่ ความหนาแน่น ประชากร จำนวนบ้าน
[กม.2] [คน/กม.2] ชาย หญิง รวม
กรุงเทพมหานคร 1,568.74 3,624.73 2,694,921 2,991,331 5,686,252 2,593,827
 1.เขตพระนคร 5.536 10,239.16 27,279 29,405 56,684 19,257
 แขวงระบรมมหาราชวัง 1.647 2,764.07 2,695 1,921 4,616 1,304
แขวงวังบูรพาภิรมย์ 0.72 16,993.05 6,311 5,924 12,235 5,344
แขวงวัดราชบพิธ 0.22 16,290.91 1,606 1,978 3,584 982
แขวงสำราญราษฎร์ 0.23 15,913.04 1,860 1,800 3,660 1,135
แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ 0.144 24,562.5 1,524 2,013 3,537 992
แขวงเสาชิงช้า 0.153 16,607.84 1,192 1,349 2,541 707
แขวงบวรนิเวศ 0.496 11,479.84 2,454 3,240 5,694 1,637
แขวงตลาดยอด 0.193 14,751.30 1,271 1,576 2,847 1,225
แขวงชนะสงคราม 0.339 6,315.63 1,028 1,113 2,141 825
แขวงบ้านพานถม 0.414 18,205.31 3,262 4,275 7,537 2,030
แขวงบางขุนพรหม 0.458 11,220.52 2,591 2,548 5,139 2,104
แขวงวัดสามพระยา 0.522 6,040.23 1,485 1,668 3,153 972
 2.เขตดุสิต 10.665 10,015.10 57,158 49,653 106,811 32,082
แขวงดุสิต 2.233 7,144.65 9,105 6,849 15,954 3,619
แขวงวชิรพยาบาล 1.074 11,531.66 5,411 6,974 12,385 3,058
แขวงสวนจิตรลดา 1.737 5,761.66 4,823 5,185 10,008 2,466
แขวงสี่แยกมหานาค 0.339 23,764.01 4,018 4,038 8,056 2,416
แขวงถนนนครไชยศรี 5.282 11,436.58 33,801 26,607 60,408 20,523
 3.เขตหนองจอก 236.261 676.90 77,988 81,974 159,962 54,857
แขวงกระทุ่มราย 38.132 933.76 17,331 18,275 35,606 13,741
แขวงหนองจอก 29.992 623.73 9,062 9,645 18,707 6,163
แขวงคลองสิบ 30.849 276.57 4,223 4,309 8,532 1,979
แขวงคลองสิบสอง 38.867 259.91 4.974 5,128 10,102 3,162
แขวงโคกแฝด 22.524 1,445.92 15,975 16,593 32,568 10,412
แขวงคู้ฝั่งเหนือ 17.75 939.32 8,130 8,543 16,673 5,587
แขวงลำผักชี 33.358 863.99 13,847 14,947 28,821 11,328
แขวงลำต้อยติ่ง 24.789 361.17 4,446 4,507 8,953 2,485
 4.เขตบางรัก 5.536 8,329.84 21,792 24,322 46,114 26,777
แขวงมหาพฤฒาราม 0.889 14,129.36 5,895 6,666 12,561 4,944
แขวงสีลม 2.074 6,526.04 6,466 7,069 13,535 11,042
แขวงสุริยวงศ์ 0.82 6,457.32 2,511 2,784 5,295 4,318
แขวงบางรัก 0.689 2,184.82 1,595 1,576 3,171 1,245
แขวงสี่พระยา 1.064 10,857.14 5,325 6,227 11,552 5,228
 5.เขตบางเขน 42.123 4,523.51 91,.208 99,336 190,544 95,741
แขวงอนุสาวรีย์ 18.406 5,314.63 48,070 49,751 97,821 51,053
แขวงท่าแร้ง 23.717 3,909.56 43,138 49,585 92,723 44,688
 6.เขตบางกะปิ 28.523 5,225.82 67,959 81,097 149,056 95,265
แขวงคลองจั่น 12.062 6,801.94 37,463 44,582 82,045 45,684
แขวงหัวหมาก 16.461 4,070.89 30,496 36,515 67,011 49,581
7. เขตปทุมวัน 8.369 6,286.65 24,300 28,313 52,613 26,970
แขวงรองเมือง 1.3 14,275.38 8,904 9,654 18,558 6,910
แขวงวังใหม่ 1.403 6,038.49 4,191 4,281 8,472 5,026
แขวงปทุมวัน 2.181 2,866.58 2,128 4,124 6,252 1,070
แขวงลุมพินี 3.485 5,546.92 9,077 10,254 19,331 13,964
8.เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 1,931 25.94 24,342 25,750 50,092 19,529
แขวงป้อมปราบ 0.535 31,042.99 8,068 8,540 16,608 6,438
แขวงวัดเทพศิรินทร์ 0.347 22,446.69 3,878 3,911 7,789 2,751
แขวงคลองมหานาค 0.448 23,131.70 4,870 5,493 10,363 5,507
แขวงบ้านบาตร 0.251 30,673.31 3,798 3,901 7,699 2,616
แขวงวัดโสมนัส 0.35 21,808.57 3,728 3,905 7,633 2,217
 9.เขตพระโขนง 13.986 6,633.35 42,767 50,007 92,774 45,125
 แขวงบางจาก 13.986 6,633.35 42,767 50,007 92,774 45,125
10. เขตมีนบุรี 63.645 2,178.66 65,517 73,144 138,661 53,584
แขวงมีนบุรี 28.459 3,357.71 44,603 50,945 95,557 40,671
แขวงแสนแสบ 35.186 1,225.03 20,914 22,190 43,104 12,913
11.เขตลาดกระบัง 123.859 1,338.01 79,315 86,409 165,724 77,688
แขวงลาดกระบัง 10.823 2,712.19 13,998 15,326 29,324 14,828
แขวงคลองสองต้นนุ่น 14.297 4,587.05 31,246 34,335 65,581 29,059
แขวงคลองสามประเวศ 17.458 874.96 7,264 8,011 15,275 8,355
แขวงลำปลาทิว 33.752 635.19 10,401 11,038 21,439 10,010
แขวงทับยาว 25.834 1,023.92 12,670 13,782 26,452 13,177
แขวงขุมทอง 21.695 352.75 3,736 3,917 7,653 2,259
 12.เขตยานนาวา 16.662 4ม871.08 38,574 42,588 81,162 47,980
แขวงช่องนนทรี 6.678 7,419.14 23,339 26,206 49,545 29,846
แขวงบางโพงพาง 9.984 3,166.77 15,235 16,382 31,617 18,134
13.เขตสัมพันธวงศ์ 1.416 19,019.77 13,088 13,844 26,932 13,252
แขวงจักรวรรดิ์ 0.484 17,018.60 4,102 4,135 8,237 5,020
แขวงสัมพันธวงศ์ 0.483 21,451.35 5,028 5,333 10,361 4,478
แขวงตลาดน้อย 0.449 18,561.25 3,958 4,376 8,334 3,754
 14.เขตพญาไท 9.595 7,555.50 36,109 36,386 72,495 38,415
แขวงสามเสนใน 9.595 7,555.50 36,109 36,386 72,495 38,415
 15.เขตธนบุรี 8.551 13,745.29 55,653 61,883 117,536 48,510
แขวงวัดกัลยาณ์ 0.785 12,881.53 4,735 5,377 10,112 2,746
แขวงหิรัญรูจี 0.691 19,188.13 6,221 7,038 13,259 3,959
แขวงบางยี่เรือ 1.523 15,386.08 11,296 12,137 23,433 7,567
แขวงบุคคโล 1.219 14,560.30 8,296 9,453 17,749 9,089
แขวงตลาดพลู 1.823 9,803.62 8,470 9,402 17,872 7,113
แขวงดาวคะนอง 1.28 14,383.59 8,761 9,650 18,411 9,430
แขวงสำเหร่ 1.23 13,577.24 7,874 8,826 16,700 8,606
 16.เขตบางกอกใหญ่ 6.18 11,502.75 33,585 37,502 71,087 26,739
แขวงวัดอรุณ 0.834 17,539.57 7,134 7,494 14,628 3,957
แขวงวัดท่าพระ 5.346 10,560.98 26,451 30,008 56,459 22,782
 17.เขตห้วยขวาง 15.033 5,251.31 36,107 42,836 78,943 59,649
แขวงห้วยขวาง 5.342 4,340.32 10,522 12,664 23,186 22,178
แขวงบางกะปิ 5.408 3,096.89 7,917 8,867 16,784 15,178
แขวงสามเสนนอก 4.283 9,099.46 17,668 21,305 38,973 22,293
 18.เขตคลองสาน 6.051 12,521.07 35,488 40,277 75,765 36,495
แขวงสมเด็จเจ้าพระยา 1.317 11,243.74 7,014 7,794 14,808 5,060
แขวงคลองสาน 0.727 21,148.56 7,319 8,056 15,375 5,715
แขวงบางลำภูล่าง 2.234 11,746.64 12,218 14,024 26,242 12,555
แขวงคลองต้นไทร 1.773 10,908.07 8,937 10,403 19,340 13,165
 19.เขตตลิ่งชัน 29.479 3,602.29 50,109 56,083 106,192 38,825
แขวงคลองชักพระ 1.251 8,655.48 5,135 5,693 10,828 4,572
แขวงตลิ่งชัน 5.183 5,041.48 12,314 13,816 26,130 10,023
แขวงฉิมพลี 7.338 3,353.64 11,517 13,092 24,609 8,968
แขวงบางพรม 4.253 3,308.02 6,704 7,365 14,069 4,426
แขวงบางระมาด 8.539 2,250.85 9,103 10,117 19,220 7,103
แขวงบางเชือกหนัง 2.915 3,888.85 5,336 6,000 11,336 3,733
20.เขตบางกอกน้อย 11.944 9,837.27 56,090 61,413 117,503 46,616
แขวงศิริราช 1.258 13,439.59 8,920 7,987 16,907 4,284
แขวงบ้านช่างหล่อ 2.076 16,782.27 17,019 17,821 34,840 11,332
แขวงบางขุนนนท์ 1.492 6,494.64 4,470 5,220 9,690 4,389
แขวงบางขุนศรี 4.36 7,954.59 15,901 18,781 34,682 13,123
แขวงอรุณอมรินทร์ 2.758 7,753.44 9,780 11,604 21,384 13,488
 21.เขตบางขุนเทียน 120.687 1,405.40 80,540 89,074 169,614 77,350
แขวงท่าข้าม 84.712 628.48 25,277 27,963 53,240 25,600
แขวงแสมดำ 35.975 3,234.86 55,263 61,111 116,374 51,750
 22.เขตภาษีเจริญ 17.834 7,264.72 60,901 68,658 129,559 49,968
แขวงบางหว้า 5.105 7,434.08 17,945 20,006 37,951 19,013
แขวงบางด้วน 2.514 12,008.35 14,327 15,862 30,189 8,898
แขวงบางจาก 1.394 5,941.18 3,836 4,446 8,282 3,506
แขวงบางแวก 3.022 6,299.14 8,826 10,210 19,036 7,384
แขวงคลองขวาง 2.992 3,726.27 5,239 5,910 11,149 3,480
แขวงปากคลองภาษีเจริญ 1.898 8,478.40 7,541 8,551 16,092 5,800
แขวงคูหาสวรรค์ 0.909 7,546.75 3,187 3,673 6,860 1,887
 23.เขตบางคอแหลม 10.921 8,592.22 44,802 48,706 93,508 36,346
แขวงบางคอแหลม 2.749 9,328.85 12,309 13,336 25,645 9,851
แขวงวัดพระยาไกร 2.3 12,347.39 13,605 14,794 28,399 9,901
แขวงบางโคล่ 5.872 6,720.71 18,888 20,576 39,464 16,594
 24.เขตประเวศ 52.49 3,114.59 77,368 86,117 163,485 74,913
แขวงประเวศ 22.805 3,400.35 36,839 40,706 77,545 29,579
แขวงหนองบอน 14.513 2,945.91 20,027 22,727 42,754 22,081
แขวงดอกไม้ 15.172 2,846.43 20,502 22,684 43,186 23,253
 25.เขตคลองเตย 12.994 8,316.61 51,941 56,125 108,066 62,642
แขวงคลองเตย 7.249 9,980.69 35,209 37,141 72,350 31,781
แขวงคลองตัน 1.895 6,220.05 5,475 6,312 11,787 10,967
แขวงพระโขนง 3.85 6,215.32 11,257 12,672 23,929 19,894
 26.เขตสวนหลวง 23.678 4,928.12 54,087 62,601 116,688 62,255
แขวงสวนหลวง 23.678 4,928.12 54,087 62,601 116,688 62,255
 27.เขตจอมทอง 26.265 5,983.48 75,457 81,699 157,156 61,962
แขวงบางขุนเทียน 5.789 6,719.12 18,713 20,184 38,897 13,784
แขวงบางค้อ 3.375 10,650.96 17,261 18,686 35,947 13,622
แขวงบางมด 11.918 3,790.90 21,514 23,666 45,180 19,943
แขวงจอมทอง 5.183 7,164.19 17,969 19,163 37,132 14,613
28. เขตดอนเมือง 36.803 4,560.14 83,714 84,113 167,827 67,797
แขวงสีกัน 11.534 5,410.96 31,756 30,654 62,410 23,844
แขวงดอนเมือง 10.605 7,704.48 38,357 43,349 81,706 34,426
แขวงสนามบิน 14.664 1,616.95 13,601 10,110 23,711 9,527
 29.เขตราชเทวี 7.126 10,321.36 35,239 38,311 73,550 43,242
แขวงทุ่งพญาไท 2.559 12,117.62 15,109 15,900 31,009 10,238
แขวงถนนพญาไท 1.136 8,191.90 4,211 5,095 9,306 8,968
แขวงถนนเพชรบุรี 1.148 13,280.49 7,130 8,116 15,246 10,397
แขวงมักกะสัน 2.283 7,879.54 8,789 9,200 17,989 13,639

 30.เขตลาดพร้าวThe most popular 2017 spy software applications for the mobile phones.