nfc-bkk-slide-01
nfc-bkk-slide-02
nfc-bkk-slide-03
nfc-bkk-slide-04
nfc-bkk-slide-05
nfc-bkk-slide-06
nfc-bkk-slide-07
พันธกิจ 2018-05-18T17:00:00+00:00

พันธกิจ

พันธกิจ

  1. พัฒนาการผลิตทางการเกษตร เพื่อลดต้นทุนการผลิต และยกระดับคุณภาพผลผลิต เข้าสู่มาตรฐานสากล สนองต่อความต้องการของผู้บริโภค

  2. สนับสนุนการปรับโครงสร้างการผลิตให้เหมาะสมกับปัจจัยพื้นฐานด้านการเกษตร เศรษฐกิจและ สังคม

  3. พัฒนาพื้นที่รกร้างว่างเปล่า และพื้นที่ในบริเวณที่อยู่อาศัยให้เป็นพื้นที่ทำการเกษตร เพื่อเป็นแหล่งผลิตอาหาร เพื่อการปรับภูมิทัศน์ของเมืองให้สวยงาม และเพื่อการลดอุณหภูมิตลอดจนมลภาวะให้ต่ำลง

  4. พัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันเกษตรกร

  5. พัฒนาระบบตลาด เพื่อลดขั้นตอนสู่ผู้บริโภคให้สั้นลง

  6. แก้ไขปัญหาการเช่าที่ดิน เพื่อให้เกษตรกรมีที่ดินเพื่อการประกอบการเกษตร

  7. อนุรักษ์พื้นที่เกษตรกรรมให้คงอยู่ อย่างยั่งยืนเพื่อให้เป็นแหล่งผลิตอาหารและบรรเทาปัญหาอุทกภัย

  8. อนุรักษ์และพัฒนาพันธ์ุพืช พันธุ์สัตว์บก และพันธุ์สัตว์น้ำ

  9. อนุรักษ์คูคลอง พัฒนาระบบการระบายน้ำ การป้องกัน แก้ไข และกำจัดน้ำเสีย