ร่วมการเสวนาการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร การฝึกอบรม และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกร เรื่อง “การการปลูกพืชหรือการเลี้ยงสัตว์เพื่อทดแทนการปลูกพืชเศรษฐกิจ” 2018-05-19T16:25:44+00:00

นายจรัญ ปานอู ประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนายสุรินทร์ รุ่งศรี สมาชิกสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร และนายรอสลัน คุ้มบ้าน หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมการเสวนาการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร การฝึกอบรม และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกร เรื่อง “การการปลูกพืชหรือการเลี้ยงสัตว์เพื่อทดแทนการปลูกพืชเศรษฐกิจ” ระหว่างวันที่ 26 – 29 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์วีรชนค่ายบางระจัน อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี จัดโดย สภาเกษตรกรจังหวัดสิงห์บุรีและสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสิงห์บุรี

4746 4749