nfc-bkk-slide-01
nfc-bkk-slide-02
nfc-bkk-slide-03
nfc-bkk-slide-04
nfc-bkk-slide-05
nfc-bkk-slide-06
nfc-bkk-slide-07

ร่วมประชุมสหกรณ์การเกษตรมีนบุรี จำกัด

วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ สหกรณ์การเกษตรมีนบุรี จำกัด กรุงเทพมหานคร นายรอสลัน คุ้มบ้าน หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีบัญชีสิ้นสุด 31 มีนาคม 2560 ของชุมนุมสหกรณ์การเกษตรกรุงเทพมหานคร ได้ประชาสัมพันธ์แผนและผลงานของสภาเกษตรกรกรุงเทพ ตลอดจนได้ชี้แจงการรับขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรและชี้แจงพระราชบัญญัติการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ.2560

3574 3575 3658

2018-06-21T16:10:53+00:00 12 September 2017|