วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายจรัญ ปานอู ประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหาคร มอบหมายให้นางอรุณี สมานตระกูล หัวหน้าส่วนขับเคลื่อนและการมีส่วนร่วม รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย น.ส.ธันยมัย นภรส ธนาพัชริสา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมการผลิตสารชีวภัณฑ์ ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน แขวงบางปะกอก เขตราษฏร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร

วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายจรัญ ปานอู ประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหาคร มอบหมายให้นางอรุณี สมานตระกูล หัวหน้าส่วนขับเคลื่อนและการมีส่วนร่วม รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย น.ส.ธันยมัย นภรส ธนาพัชริสา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมการผลิตสารชีวภัณฑ์ ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน แขวงบางปะกอก เขตราษฏร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร เพื่อให้เกษตรกร นำสารชีวภัณฑ์มาใช้ในแปลงเกษตรกร ลดการใช้สารเคมี และลดต้นทุนการผลิต

2018-05-28T11:29:04+00:00 28 May 2018|