วันพุธที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ จัดอบรมกระบวนการเรียนรู้ให้เกษตรกรผู้นำ  หลักสูตร “องค์ความรู้เรื่องข้าวเพื่อการผลิตคุณภาพดีและลดต้นทุนการผลิต” โดยบูรณาการร่วมกันระหว่างสำนักงานเกษตรพื้นที่ 2 กรุงเทพมหานคร และ สภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร

วันพุธที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายจรัญ ปานอู ประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร มอบหมายให้นางอรุณี สมานตระกูล รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร จัดอบรมกระบวนการเรียนรู้ให้เกษตรกรผู้นำ
หลักสูตร “องค์ความรู้เรื่องข้าวเพื่อการผลิตคุณภาพดีและลดต้นทุนการผลิต”โดยบูรณาการร่วมกันระหว่างสำนักงานเกษตรพื้นที่ 2 กรุงเทพมหานคร และ สภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างเกษตรกร เจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน และหน่วยงานต่าง ๆ

 

2018-05-28T11:08:36+00:00 28 May 2018|