nfc-bkk-slide-01
nfc-bkk-slide-02
nfc-bkk-slide-03
nfc-bkk-slide-04
nfc-bkk-slide-05
nfc-bkk-slide-06
nfc-bkk-slide-07
อำนาจหน้าที่ 2018-05-18T16:58:28+00:00

อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่

1) อำนาจหน้าที่สภาเกษตรกรจังหวัด

ตามมาตรา ๓๓ พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓

(๑) พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรภายในจังหวัด

(๒) ประสานนโยบายและการดำเนินงานระหว่างองค์กรเกษตรกร เกษตรกร สถาบันวิจัยสถาบันการศึกษา และหน่วยงานของรัฐ

(๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มขององค์กรเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และยุวเกษตรกรในจังหวัดในรูปแบบต่างๆ

(๔) เสนอแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับจังหวัดต่อสภาเกษตรกรแห่งชาติเพื่อบูรณาการเป็นแผนแม่บทเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป

(๕) สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา การฝึกอบรม และการถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกรและยุวเกษตรกร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมอย่างครบวงจรและยั่งยืน

(๖) เสนอนโยบายและแนวทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตรกรรมรวมทั้งราคาของผลผลิตทางเกษตรกรรมที่ไม่เป็นธรรมต่อสภาเกษตรกรแห่งชาติ

(๗) ให้คำปรึกษาและข้อแนะนำแก่เกษตรกรหรือองค์กรเกษตรกร

(๘) แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการใดๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามพระราชบัญญัตินี้

(๙) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากสภาเกษตรกรแห่งชาติ

2)  สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร

ตามมาตรา ๓๘ การจัดตั้งสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด “สกจ” มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

(๑) รับผิดชอบงานด้านธุรการ และทำหน้าที่เป็นเลขานุการของสภาเกษตรกรจังหวัด

(๒) รวบรวม ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของสภาเกษตรกรจังหวัด

(๓) ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกร และองค์กรเกษตร ได้ทราบถึงนโยบาย แผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัด และการดำเนินงานของสภาเกษตรกรจังหวัด

(๔) จัดให้มีระบบฐานข้อมูลและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผลงานการวิจัยและองค์ความรู้เกี่ยวกับ  การผลิต ผลผลิต การแปรรูป ผลิตภัณฑ์เกษตรกรรม รวมทั้งการตลาด ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

(๕) ประสานการดำเนินงานกับเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(๖) จัดทำรายงานประจำปีของสภาเกษตรกรจังหวัด

(๗) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่สภาเกษตรกรแห่งชาติ และสภาเกษตรกรจังหวัดมอบหมาย

คณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับตำบลประกอบด้วย ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้านทุกหมู่บ้านในตำบลนั้นๆ โดยสภาเกษตรกรจังหวัดแต่งตั้งผู้แทนเกษตรกรระดับตำบลคนหนึ่งซึ่งได้รับเลือกจากที่ประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานระดับตำบลนั้นเป็นประธานคณะ ผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับตำบลและให้ที่ประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับตำบลพิจารณาเลือกผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้านในตำบลนั้นหนึ่งคนเป็นเลขานุการ

 • รวบรวมจัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรในตำบล
 • รวบรวมหรือประมวลข้อมูลปัญหา เสนอแนวทางแก้ไขปัญหา พัฒนาการเกษตรและการป้องกันภัยพิบัติทางการเกษตรในท้องที่ตำบล
 • รวบรวมหรือประมวลข้อมูลวิธีการผลิต ต้นทุนและรายได้จากการผลิต ผลผลิต รวมทั้งเสถียรภาพด้านราคาของสินค้าเกษตรที่สำคัญทางเศรษฐกิจในท้องที่
 • จัดทำข้อเสนอแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบล เสนอขอรับการสนับสนุนจาก องค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลหรือหน่วยงานอื่นๆ เพื่อให้การสนับสนุน
 • แจ้งข้อมูลสถานการณ์ปัญหาเร่งด่วนทางการเกษตรในท้องที่ ให้หน่วยงานรับผิดชอบแก้ไขพร้อมแจ้งคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับอำเภอและสภาเกษตรกรจังหวัด
 • ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการเกษตร ที่ได้รับจากสภาเกษตรกรจังหวัด
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

          คณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับอำเภอ ประกอบด้วย ผู้แทนเกษตรกรระดับตำบลทุกตำบลในอำเภอนั้นๆ โดยมีผู้แทนเกษตรกรอำเภอ เป็นประธานคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับอำเภอและให้ที่ประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับอำเภอพิจารณาเลือกผู้แทนเกษตรกรระดับตำบลในอำเภอนั้นหนึ่งคนเป็นเลขานุการ ในกรณีที่อำเภอนั้นมีผู้แทนเกษตรกรอำเภอมากกว่าหนึ่งคน ในสภาเกษตรกรจังหวัดแต่งตั้งผู้แทนเกษตรกรอำเภอนั้นหนึ่งคนเป็นประธานคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับอำเภอ

ให้คณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับอำเภอมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

 • รวบรวมจัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรในอำเภอ
 • ประมวลข้อมูลปัญหา เสนอแนวทางแก้ไขปัญหา พัฒนาการเกษตร และการป้องกันภัยพิบัติทางการเกษตรในท้องที่อำเภอ
 • ประมวลข้อมูลวิธีการผลิต ต้นทุนและรายได้จากการผลิต ผลผลิต รวมทั้งเสถียรภาพด้านราคาของสินค้าเกษตรที่สำคัญทางเศรษฐกิจในท้องที่
 • จัดทำข้อเสนอแผนพัฒนาเกษตรกรรมอำเภอเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระดับอำเภอเพื่อให้การสนับสนุน
 • สำรวจข้อมูลองค์กรเกษตรกร เพื่อประกอบการดำเนินการรับขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรและพัฒนาองค์กร
 • แจ้งข้อมูลสถานการณ์ปัญหาเร่งด่วนทางการเกษตรในท้องที่ ให้หน่วยงานรับผิดชอบแก้ไขพร้อมแจ้งสภาเกษตรกรจังหวัดทราบ เช่น การเคลื่อนไหวชุมนุมเรียกร้อง เกิดภัยพิบัติทางการเกษตร ราคาผลผลิตตกต่ำเป็นต้น
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

การเพิ่มพูนความรู้และประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

          ให้สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด จัดทำโครงการฝึกอบรม ให้แก่คณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรตำบล และคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับอำเภอ โดยในชั้นแรกของการก่อตั้งให้มีหลักสูตร “การจัดตั้งเครือข่ายสภาเกษตรกรระดับตำบลและระดับอำเภอ”

          ให้สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดมอบหมายส่วนหรือฝ่ายของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดมีหน้าที่รับผิดชอบการประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกร รวมทั้งการจัดทำตัวอย่างเอกสารที่ใช้ในการประชุมเช่น การจัดทำวาระการประชุมแบบลงชื่อผู้เข้าร่วมประชุม การจัดทำรายงานการประชุมเป็นต้น เพื่อให้คณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติเป็นแบบเดียวกัน

          ให้สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด จัดสรรงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมของคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกร เช่นเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกร รวมทั้งเพื่อดำเนินกิจกรรมตามที่สภาเกษตรกรจังหวัดมอบหมาย หรือให้ความเห็นชอบ ภายในวงเงินที่ได้รับจัดสรรให้เหมาะสม

          ให้สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดติดตามผลการดำเนินงาน และเสนอสภาเกษตรกรจังหวัดเพื่อเป็นแนวทางปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป

          คณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับตำบลประกอบด้วย ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้านทุกหมู่บ้านในตำบลนั้นๆ โดยสภาเกษตรกรจังหวัดแต่งตั้งผู้แทนเกษตรกรระดับตำบลคนหนึ่งซึ่งได้รับเลือกจากที่ประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานระดับตำบลนั้นเป็นประธานคณะ ผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับตำบลและให้ที่ประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับตำบลพิจารณาเลือกผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้านในตำบลนั้นหนึ่งคนเป็นเลขานุการ

ให้คณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับตำบลมีอำนาจทำหน้าที่ดังต่อไปนี้