เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรุงเทพมหานคร ร่วมกับหน่วยงานราชการ จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)ปี 2561

เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายจรัญ ปานอู ประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรุงเทพมหานคร ร่วมกับหน่วยงานราชการ จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)ปี 2561โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร แขวงบางเชือกหนัง เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

2018-05-28T11:25:18+00:00 28 May 2018|