โครงการจัดเวทีขับเคลื่อนแนวทางการส่งเสริมพัฒนาแก้ปัญหาข้าวและชาวนาอย่างยั่งยืน ในหัวข้อ “แนวทางการบริหารจัดการข้าวและชาวนาอย่างยั่งยืน” 2018-05-19T16:24:06+00:00

นายจรัญ ปานอู ประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายรอสลัน คุ้มบ้าน หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมประชุมประธานสภาเกษตรกรจังหวัดภาคกลาง 26 จังหวัด ครั้งที่ 2/2560 โครงการจัดเวทีขับเคลื่อนแนวทางการส่งเสริมพัฒนาแก้ปัญหาข้าวและชาวนาอย่างยั่งยืน ในหัวข้อ “แนวทางการบริหารจัดการข้าวและชาวนาอย่างยั่งยืน” วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 – 14.00 น. ณ ห้องประชุม 801 ชั้น 8 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อคิดเห็นกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยรังสิต ในแนวทางการบริหารจัดการข้าวและชาวนาอย่างยั่งยืน

3146 3144