nfc-bkk-slide-01
nfc-bkk-slide-02
nfc-bkk-slide-03
nfc-bkk-slide-04
nfc-bkk-slide-05
nfc-bkk-slide-06
nfc-bkk-slide-07

โครงการอบรมเครือข่ายเกษตรกรอาสาพัฒนาประชารัฐกรุเทพมหานครในระดับชุมชน

นายจรัญ ปานอู ประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยสมาชิกสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร,     นายรอสลัน คุ้มบ้าน หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมโครงการอบรมเครือข่ายเกษตรกรอาสาพัฒนาประชารัฐกรุเทพมหานครในระดับชุมชน ระหว่างวันที่ 29 – 30 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์คอนเวนชั่น แจ้งวัฒนะ15 กรุเทพมหานคร ร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานคร และร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในโทษพิษภัยของยาเสพติด และให้ผู้เข้ารับการอบรมรับทราบบทบาทหน้าที่ ภารกิจ ที่จะเป็นเครือข่ายการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในภาคประชาชน รวมถึงช่องทางการประสาน และสนับสนุนการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 

ปปส.โรงแรมทีเค_๑๗๐๘๓๑_0034 ปปส.โรงแรมทีเค_๑๗๐๘๓๑_0044 ปปส.โรงแรมทีเค_๑๗๐๘๓๑_0085 ปปส.โรงแรมทีเค_๑๗๐๘๓๑_0094

2018-06-21T16:12:46+00:00 12 September 2017|