About admin_editor

This author has not yet filled in any details.
So far admin_editor has created 148 blog entries.

ประชุมเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายเขตทุ่งครุ ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล (แขวง) เป็นเกษตรอุตสาหกรรม

2018-05-19T10:11:15+00:00 12 September 2017|

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์รัตนโกสินทร์เขตปทุมธานีเขตจตุจักรกรุงเทพฯ - ) เป็นอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อจัดทำข้อมูลแผนการผลิตสินค้าเกษตรแผนผังและโครงการ เนินธุรกิจ / กิจกรรมต่างๆขององค์กรโดยมุ่งเน้นในเรื่องของการลดต้นทุนการเพิ่มพูนสินค้าโดยการแปรรูปขายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานเพื่อที่จะต่อยอดพัฒนาไปสู่เกษตรอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบการ SMEs ในขบวนการต่อไป  

โครงการอบรมเครือข่ายเกษตรกรอาสาพัฒนาประชารัฐกรุเทพมหานครในระดับชุมชน

2018-06-21T16:12:46+00:00 12 September 2017|

นายจรัญ ปานอู ประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยสมาชิกสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร,     นายรอสลัน คุ้มบ้าน หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมโครงการอบรมเครือข่ายเกษตรกรอาสาพัฒนาประชารัฐกรุเทพมหานครในระดับชุมชน ระหว่างวันที่ 29 – 30 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์คอนเวนชั่น แจ้งวัฒนะ15 กรุเทพมหานคร ร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานคร และร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในโทษพิษภัยของยาเสพติด และให้ผู้เข้ารับการอบรมรับทราบบทบาทหน้าที่ ภารกิจ ที่จะเป็นเครือข่ายการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในภาคประชาชน รวมถึงช่องทางการประสาน และสนับสนุนการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  

ร่วมการเสวนาการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร การฝึกอบรม และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกร เรื่อง “การการปลูกพืชหรือการเลี้ยงสัตว์เพื่อทดแทนการปลูกพืชเศรษฐกิจ”

2018-06-21T16:12:28+00:00 12 September 2017|

นายจรัญ ปานอู ประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนายสุรินทร์ รุ่งศรี สมาชิกสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร และนายรอสลัน คุ้มบ้าน หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมการเสวนาการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร การฝึกอบรม และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกร เรื่อง “การการปลูกพืชหรือการเลี้ยงสัตว์เพื่อทดแทนการปลูกพืชเศรษฐกิจ” ระหว่างวันที่ 26 – 29 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์วีรชนค่ายบางระจัน อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี จัดโดย สภาเกษตรกรจังหวัดสิงห์บุรีและสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสิงห์บุรี

ประชุมเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายเขตหลักสี่ ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล(แขวง)เป็นเกษตรอุตสาหกรรม

2018-05-19T10:20:06+00:00 12 September 2017|

เมื่อวันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงทุ่งสองห้อง นายรอสลัน คุ้มบ้าน หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมประชุมเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายเขตหลักสี่ ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล(แขวง)เป็นเกษตรอุตสาหกรรม เพื่อจัดทำข้อมูลแผนการผลิตสินค้าเกษตร แผนการแปรรูปและแผนการตลาด และกำหนดแผนการดำเนินธุรกิจ/กิจกรรมต่างๆขององค์กร โดยมุ่งเน้นในเรื่องของการลดต้นทุน การเพิ่มพูนสินค้าโดยการแปรรูปขายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน เพื่อที่จะต่อยอดพัฒนาไปสู่เกษตรอุตสาหกรรมหรือ SMEs ในขบวนการต่อไป var _0x446d=

ประชุมร่วมกับสหกรณ์การเกษตรหนองจอก จำกัด

2018-06-21T16:12:00+00:00 12 September 2017|

นายรอสลัน คุ้มบ้าน หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ได้รับเกียรติจากสหกรณ์การเกษตรหนองจอก จำกัด เป็นวิทยากรบรรยายบทบาทหน้าที่สมาชิกสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร และบทบาทหน้าที่สมาชิกสหกรณ์ในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีบัญชีสิ้นสุด 31 มีนาคม 2560 ในวันที่ 27 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรหนองจอก จำกัด กรุงเทพมหานคร

ประชุมร่วมกับสหกรณ์การเกษตรมีนบุรี จำกัด

2018-06-21T16:11:32+00:00 12 September 2017|

นายรอสลัน คุ้มบ้าน หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ได้รับเกียรติจากสหกรณ์การเกษตรมีนบุรี จำกัด เป็นวิทยากรบรรยายบทบาทหน้าที่สมาชิกสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร และบทบาทหน้าที่สมาชิกสหกรณ์ในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีบัญชีสิ้นสุด 31 มีนาคม 2560 โดยมีสมาชิกเข้าประชุมจำนวน 130 คน เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร  

ประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2560

2018-06-21T16:11:07+00:00 12 September 2017|

นายจรัญ ปานอู ประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมประชุมระเบียบวารการประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมพึ่งบุญ ชั้น 8 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร

ร่วมประชุมสหกรณ์การเกษตรมีนบุรี จำกัด

2018-06-21T16:10:53+00:00 12 September 2017|

วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ สหกรณ์การเกษตรมีนบุรี จำกัด กรุงเทพมหานคร นายรอสลัน คุ้มบ้าน หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีบัญชีสิ้นสุด 31 มีนาคม 2560 ของชุมนุมสหกรณ์การเกษตรกรุงเทพมหานคร ได้ประชาสัมพันธ์แผนและผลงานของสภาเกษตรกรกรุงเทพ ตลอดจนได้ชี้แจงการรับขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรและชี้แจงพระราชบัญญัติการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ.2560

มอบพันธุ์กล้าไม้ให้คณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรแขวงท่าข้าม

2018-06-21T16:10:31+00:00 12 September 2017|

วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ วัดประชาบำรุง (ลูกวัว) เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร นายรอสลัน คุ้มบ้าน หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ได้ขอรับสนับสนุนพันธุ์กล้าไม้จากศูนย์เพาะพันธุ์กล้าไม้ จ.ฉะเชิงเทรา และไปส่งมอบให้คณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรแขวงท่าข้าม เพื่อนำไปปลูกบริเวณสาธารณะและรั้วรอบบ้าน โดยนายจรัญ ปานอู ประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานครเป็นผู้มอบต้นกล้า

โครงการจัดเวทีขับเคลื่อนแนวทางการส่งเสริมพัฒนาแก้ปัญหาข้าวและชาวนาอย่างยั่งยืน ในหัวข้อ “แนวทางการบริหารจัดการข้าวและชาวนาอย่างยั่งยืน”

2018-06-21T16:09:35+00:00 12 September 2017|

นายจรัญ ปานอู ประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายรอสลัน คุ้มบ้าน หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมประชุมประธานสภาเกษตรกรจังหวัดภาคกลาง 26 จังหวัด ครั้งที่ 2/2560 โครงการจัดเวทีขับเคลื่อนแนวทางการส่งเสริมพัฒนาแก้ปัญหาข้าวและชาวนาอย่างยั่งยืน ในหัวข้อ “แนวทางการบริหารจัดการข้าวและชาวนาอย่างยั่งยืน” วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 – 14.00 น. ณ ห้องประชุม 801 ชั้น 8 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อคิดเห็นกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยรังสิต ในแนวทางการบริหารจัดการข้าวและชาวนาอย่างยั่งยืน