About webadmin

This author has not yet filled in any details.
So far webadmin has created 19 blog entries.

นางเศรษฐมณี ถิลา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพฯ ลงพื้นที่เยี่ยมเครือข่ายสภาเกษตรกร แขวงคลองสิบสอง เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

2018-10-09T15:58:40+00:00 9 October 2018|

วันที่ 5 ตุลาคม 2561 นางเศรษฐมณี ถิลา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเครือข่ายสภาเกษตรกร แขวงคลองสิบสอง เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร โดยมีนายวิวัฒน์ นุ่มกำเนิด เครือข่ายเกษตรกรแขวงคลองสิบสอง เขตหนองจอก เป็นผู้ให้ข้อมูลและพาชมสถานที่ * ทั้งนี้ สถานที่ดังกล่าวเป็นศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรแขวงคลองสิบสอง เขตหนองจอก กรุงเทพฯในเรื่องข้าว ซึ่งพื้นที่แขวงคลองสิบสอง เกษตรกรส่วนใหญ่ ปลูกข้าวเป็นหลัก และปัจจัยการผลิตยังเป็นต้นทุนในการผลิตที่ค่อนข้างสูง เป็นพื้นที่อยู่ในเขตชลประทาน มีคลองสิบสองเป็นแหล่งน้ำใช้ในการเกษตรเป็นหลัก กลุ่มนอกจากขายข้าวเปลือก ยังเพิ่มมูลค่าสินค้าโดยสีเป็นข้าวสารขายเช่น ข้าวกล้อง, ข้าว กข 43 และคัดทำเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูกขายให้เกษตรกรทั่วไป ** สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพฯ สนับสนุนให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิต โดยผลิตปัจจัยการผลิตใช้เอง อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาทำเกษตรอินทรีย์ ตามนโยบายภาครัฐ เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ของอาชีพการเกษตรต่อไปในอนาคต *** ข้อมูลภาพข่าว:สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพฯ/นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน

กิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตร (กิจกรรมที่๑) ณ ศูนย์ศึกษาและส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตร ฝั่งธนบุรี กรุงเทพมหานคร วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑

2018-05-28T11:32:38+00:00 28 May 2018|

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายจรัญ ปานอู ประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหาคร มอบหมายให้นางอรุณี สมานตระกูล หัวหน้าส่วนขับเคลื่อนและการมีส่วนร่วม รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย น.ส.ธันยมัย นภรส ธนาพัชริสา ร่วมโครงการบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร หลักสูตร กิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตร (กิจกรรมที่๑) ณ ศูนย์ศึกษาและส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตร ฝั่งธนบุรี กรุงเทพมหานคร

วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายจรัญ ปานอู ประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เขตพระนคร กรุงเทพฯ

2018-05-28T11:30:35+00:00 28 May 2018|

วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายจรัญ ปานอู ประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เขตพระนคร กรุงเทพฯ

วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายจรัญ ปานอู ประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหาคร มอบหมายให้นางอรุณี สมานตระกูล หัวหน้าส่วนขับเคลื่อนและการมีส่วนร่วม รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย น.ส.ธันยมัย นภรส ธนาพัชริสา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมการผลิตสารชีวภัณฑ์ ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน แขวงบางปะกอก เขตราษฏร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร

2018-05-28T11:29:04+00:00 28 May 2018|

วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายจรัญ ปานอู ประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหาคร มอบหมายให้นางอรุณี สมานตระกูล หัวหน้าส่วนขับเคลื่อนและการมีส่วนร่วม รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย น.ส.ธันยมัย นภรส ธนาพัชริสา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมการผลิตสารชีวภัณฑ์ ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน แขวงบางปะกอก เขตราษฏร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร เพื่อให้เกษตรกร นำสารชีวภัณฑ์มาใช้ในแปลงเกษตรกร ลดการใช้สารเคมี และลดต้นทุนการผลิต

วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายจรัญ ปานอู ประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร นายสุทิน อ่อนฟุ้ง สมาชิกสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ได้เข้าพบ นายธีระ วงษ์เจริญ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อยื่นหนังสือขอความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในพื้นที่เขตบางขุนเทียน

2018-05-28T11:27:00+00:00 28 May 2018|

วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายจรัญ ปานอู ประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร นายสุทิน อ่อนฟุ้ง สมาชิกสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ได้เข้าพบ นายธีระ วงษ์เจริญ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อยื่นหนังสือขอความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในพื้นที่เขตบางขุนเทียน กรณีเกิดเหตุการณ์น้ำทะเลหนุนสูงมากกว่าปกติ ส่งผลทำให้น้ำเข้าท่วมพื้นที่การเกษตร ผู้เลี้ยงสัตว์น้ำ ประมาณ ๒๑,๐๐๐ ไร่ และมีเกษตรกรได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำทะเลหนุนในครั้งนี้ประมาณ ๑,๑๐๐ ราย

เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรุงเทพมหานคร ร่วมกับหน่วยงานราชการ จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)ปี 2561

2018-05-28T11:25:18+00:00 28 May 2018|

เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายจรัญ ปานอู ประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรุงเทพมหานคร ร่วมกับหน่วยงานราชการ จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)ปี 2561โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร แขวงบางเชือกหนัง เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ประสานงานกลุ่มองค์กรเกษตรเขตหนองแขม หาแนวทางการจัดทำแผนธุรกิจรายสินค้าที่ได้จากการจัดทำแผนตำบล และการขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร

2018-05-28T11:24:04+00:00 28 May 2018|

เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นางอรุณี สมานตระกูล หัวหน้าส่วนขับเคลื่อนและการมีส่วนร่วม รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ประสานงานกลุ่มองค์กรเกษตรเขตหนองแขม เพื่อหาแนวทางการจัดทำแผนธุรกิจรายสินค้าที่ได้จากการจัดทำแผนตำบล และการขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร ในการนี้นายสมศักดิ์    สัจจานุรักษ์ สมาชิกสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร (ผู้แทนเกษตรกรเขตหนองแขม) ได้เข้าร่วมพุดคุยกับเกษตรกรในครั้งนี้

เมื่อวันพุธที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑นายจรัญ ปานอู ประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร มอบหมายให้สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมกิจกรรมโครงการรณรงค์งดเผาฟางและตอซังพืช ปีงบประมาณ 2561 ณ แปลงนาข้าว

2018-05-28T11:11:11+00:00 28 May 2018|

เมื่อวันพุธที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายจรัญ ปานอู ประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร มอบหมายให้สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมกิจกรรมโครงการรณรงค์งดเผาฟางและตอซังพืช ปีงบประมาณ 2561 ณ แปลงนาข้าว นางบุญมา บุญสม แขวงคลองสิบสอง เขตหนองจอก กรุงเทพฯ โดยร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร ในการนี้สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ได้นำบูทธเข้าร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารงานสภาฯ การรับเรื่องราวร้องทุกข์ของเกษตรกรในพื้นที่ ตลอดจนสนับสนุนส่งเสริมและชี้แจงเงื่อนไขการสมัครเป็นสมาชิก กอช.ในครั้งนี้

วันพุธที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ จัดอบรมกระบวนการเรียนรู้ให้เกษตรกรผู้นำ  หลักสูตร “องค์ความรู้เรื่องข้าวเพื่อการผลิตคุณภาพดีและลดต้นทุนการผลิต” โดยบูรณาการร่วมกันระหว่างสำนักงานเกษตรพื้นที่ 2 กรุงเทพมหานคร และ สภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร

2018-05-28T11:08:36+00:00 28 May 2018|

วันพุธที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายจรัญ ปานอู ประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร มอบหมายให้นางอรุณี สมานตระกูล รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร จัดอบรมกระบวนการเรียนรู้ให้เกษตรกรผู้นำ หลักสูตร "องค์ความรู้เรื่องข้าวเพื่อการผลิตคุณภาพดีและลดต้นทุนการผลิต"โดยบูรณาการร่วมกันระหว่างสำนักงานเกษตรพื้นที่ 2 กรุงเทพมหานคร และ สภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างเกษตรกร เจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน และหน่วยงานต่าง ๆ  

การประชุมสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร แขวงคู้ฝั่งเหนือ เขตหนองจอก กรุงทพมหานคร เมื่อวันอังคารที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑

2018-05-28T11:05:26+00:00 28 May 2018|

เมื่อวันอังคารที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑นายจรัญ ปานอู ประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายเทพชัย ปรีสง่า รองประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร คนที่ ๑, นายสมศักดิ์ เพ็งจันทร์ รองประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร คนที่ ๒, สมาชิกสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร, ผู้ทรงคุณวุฒิสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานชลประทานที่ ๑๑ เกษตรกรุงเทพมหานครและพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมการประชุมสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร แขวงคู้ฝั่งเหนือ เขตหนองจอก กรุงทพมหานคร